Adatkezelési tájékoztató - Egyházi Állásportál
× Tudástár GYIK Tanácsadás Hirdetésfigyelő Munkaadóknak

Adatkezelési tájékoztató

 

Az Egyhaziallas.hu állásportállal összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozóan

 

I. Adatkezelési tájékoztató célja, vonatkozó jogszabályok

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Piarista Kilátó Központ” vagy „Adatkezelő”) által működtetett Egyházi Állásportál (www.egyhaziallas.hu, a továbbiakban: „Állásportál”) célja, hogy lehetőséget teremtsen a munkakeresőknek abban, hogy az egyházi intézmények, mint munkadók (a továbbiakban: „Intézmények”) által meghirdetett új állásajánlatokra rátaláljanak és ezen állásokra pályázzanak. A munkakeresők az Intézmények által közzétett álláshirdetésekre az Állásportálon közvetlenül jelentkezhetnek, valamint hirdetésfigyelőre történő feliratkozás révén lehetőségük nyílik arra, hogy folyamatosan nyomon kövessék és értesítést kapjanak Intézmények által meghirdetett új állásokról.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Állásportál igénybevételével kapcsolatban felmerülő adatkezelési gyakorlatról tájékoztatást nyújtson. Az Adatkezelő a Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Állásportál igénybevevő természtes személyek (a továbbiakban: „Felhasználók” vagy „Érintettek”) személyes adatait.

A Piarista Kilátó Központ az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) foglalt tájékoztatási kötelezettségnek a jelen adatkezelési tájékoztatóval tesz eleget.

 

II. Adatkezelő

 • Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ
 • székhely: 2600 Vác, Géza király tér 10.
 • e-mail cím: kilato@piarista.hu
 • telefonszám: +36 27 887416
 • képviseli: Katona Miklós igazgató
 • adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kiss Nóra Márta
 • adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatkezeles@kilato.piarista.hu

 

III. Adatkezelési tevékenysége

1) Jelentkezés álláshirdetésre

 • Adatkezelés célja, jogalapja és címzettje

A Felhasználó munkához jutásának elősegítése érdekében a Felhasználónak lehetősége van az Állásportálon meghirdetett állásra akár közvetlenül az állást meghirdető 2 szervezetnél (a továbbiakban: „Hirdető”), akár az Állásportálon keresztül jelentkezni. Amennyiben a Felhasználó az Állásportálon keresztül adja be jelentkezését, abban az esetben az Állásportál rendszere automatikusan a Hirdetőnek továbbítja a beadott pályázati anyagokat, a Piarista Kilátó Központ nem ismeri meg a Felhasználó személyes adatait. A jelentkezés kapcsán a Hirdető önálló adatkezelőként, saját adatkezelési tájékoztatója és szabályozása szerint kezeli a Felhasználó személyes adatait, amelyért a Piarista Kilátó Központ felelőssége kizárt.

Az álláshirdetésre történő jelentkezés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6.cikk (1) a).

 • Érintettek és kezelt személyes adatok köre
  • neve, e-mail címe, telefonszáma;
  • önéletrajzban foglalt egyéb személyes adata
  • az önéletrajzzal beküldött egyéb dokumentumban foglalt egyéb személyes adata (pl: motivációs levél, ajánlólevél stb.)
 • Az adatkezelés időtartama

Az Állásportál az álláshirdetésre jelentkezéshez kapcsolódó személyes adatokat a jelentkezéstől számított 30 napig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ezt követően automatikusan törli.

Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az adatkezeles@kilato.piarista.hu e-mail címre küldött erre vonatkozó nyilatkozatával, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása az álláshirdetésre jelentkezés meghiúsulását vonhatja maga után.

 

2) Jelentkezés hirdetésfigyelőre

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

A Felhasználónak lehetősége van feliratkozni hirdetésfigyelésre, amely esetben e-mail útján rendszeresen megkapja az aktuális álláshirdetéseket.

A vonatkozó adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán (feliratkozásán) alapul (GDPR 6.cikk (1) a). A Felhasználó a hirdetésfigyelésről bármikor leiratkozhat a kapott e-mail alján található „leiratkozás” gombra kattintva vagy törlését kérheti a Piarista Kilátó Központtól az adatkezeles@kilato.piarista.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

 • Érintettek és kezelt személyes adatok köre

A Felhasználó e-mail címe.

 • Személyes adatok címzettjei

A Kilátó Központ a hirdetésfigyelőre feliratkozáshoz kapcsolódó személyes adatokat nem továbbítja, kizárólag az Állásportállal foglalkozó munkatársai vagy megbízottai jogosultak megismerni, akiknek ez a feladatkörébe tartozik.

 • Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a hirdetésfigyelésre feliratkozáshoz kapcsolódó személyes adatokat az érintetti hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig) kezeli.

 

3) Hirdetők kapcsolattartói adatainak kezelése

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

A Piarista Kilátó Központ a Hirdetőkkel kapcsolatot tart a hirdetések közzététele, jelentkezések továbbítása és az Állásportál használatához kötődő egyéb ügyekben – beleértve az Állásportállal kapcsolatos elégedettség felmérését és a munkaerőpiaci kutatásban való részvételt - és ezen tevékenységek keretében kezeli a Hirdető kapcsolattartó munkatársainak releváns adatait.

A Hirdetőkkel történő kapcsolattartásra vonatkozó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja, amely szerint a Hirdetők, mint szerződéses partnerek jogos érdekében veszi a Piarista Kilátó Központ a Hirdetőktől és kezeli a kapcsolattartók személyes adatait a célhoz szükséges mértékben és ideig. Ebben az esetben a harmadik személy jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez a kapcsolattartó munkavállalók személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás.

 • Érintettek és kezelt személyes adatok köre

Kapcsolattartó neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma

A Piarista Kilátó Központ részéről:
Katona Miklós, igazgató
adatkezeles@kilato.piarista.hu
+36 27 887 414

 • Személyes adatok címzettjei

A Piarista Kilátó Központ a Hirdetők kapcsolattartóinak személyes adatait nem továbbítja, kizárólag az Állásportállal foglalkozó munkatársai vagy megbízottai jogosultak megismerni, akiknek ez a feladatkörébe tartozik.

 • Az adatkezelés időtartama

A Piarista Kilátó Központ a kapcsolattartói adatokat a Hirdetővel kötött szerződéses jogviszony megszűnéséig tárolja.

 

IV. Adatfeldolgozók

Név Elérhetőség Feladat
Intracomp Kft. 2081 Piliscsaba, Ady Endre utca 8., e-mail cím: benedek.kiss@intracomp.hu Az Állásportál üzemeltetésének informatikai feladatai

 

V. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az Adatkezelő a honlapján nyilvánosságra hozza vagy az Érintetteket arról egyéb úton értesíti.

 

VI. Az érintettek jogai

Felhívjuk figyelmét arra, hogy Érintettként a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:

 • Átlátható tájékoztatás

Az Adatkezelő köteles az Ön részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást – a GDPR által meghatározott körben – a rendelkezésére bocsátani. E kötelezettségünknek jelen Adatkezelési Tájékoztató által teszünk eleget.

 • Hozzáféréshez való jog

Az Adatkezelőtől az adatkezeles@kilato.piarista.hu e-mail címen vagy Adatkezelő postacímén tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy kezeljük-e a személyes adatait, és ha igen kérhet egy részletes tájékoztatást, ami tartalmazza azt, hogy milyen okból, milyen adatokat kezelünk, mi a személyes adatok forrása, kivel közöljük a kezelt adatait, mennyi ideig őrizzük meg a kezelt adatokat. Amennyiben kéri, ingyenesen átadjuk Önnek a kezelt személyes adatairól készített másolatot. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérésére a pontatlan személyes adatát helyesbítjük, kijavítjuk vagy kiegészítjük.

 • Törléshez való jog

Kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük a kezelt személyes adatait, ha

 • az adatkezelés célja már nem indokolja az adatai kezelését,
 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és visszavonja a hozzájárulását (és nincsen más jogalapja az adatkezelésnek),
 • tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes, vagy
 • az adatok törlése jogszabály alapján kötelező.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben él ezzel a jogával és a jogszabályok szerint korlátozásnak van helye, ez esetben az Adatkezelő a személyes adatait kizárólag tárolja, azonban azokon egyéb műveleteket nem végez, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul vagy szerződés teljesítése érdekében szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul. Tiltakozása esetén a személyes adatait csak akkor kezeljük tovább, amennyiben kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog

Jogosult arra, hogy a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Jogait az alábbi módokon gyakorolhatja: az adatkezeles@kilato.piarista.hu e-mail címre küldött írásbeli kérelemben vonható vissza a hozzájárulás.

 • Adatkezelői intézkedések

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem összetettsége és a kérelmek száma figyelembevételével szükség esetén, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. Amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, az Adatkezelő elektronikus úton adja meg Önnek a tájékoztatást (kivéve, ha másként kéri).

 

VII. Jogsértés esetén tehető lépések

 1. Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjével az adatkezeles@kilato.piarista.hu e-mail címen.
 2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 3. Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek.

Vác, 2021. augusztus 1.